Klientinformation - Lovpligtige oplysninger

​Advokatfirmaer skal blandt andet give nedenstående oplysninger om advokatvirksomheden til kunder og andre:

Om os:

​Marselis Advokater Advokatanpartsselskab CVR nr. 19059405, er et advokatanpartsselskab.

Om vores advokater:

​Vores advokater er beskikkede af Justitsministeriet i Danmark, de er alle en del af Advokatsamfundet, og de er alle omfattede af ansvarsforsikring tegnet hos Tryg Forsikring A/S (som dækker al vores advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves) samt af garanti stillet af Tryg Forsikring A/S efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Kontaktdata på TRYG Forsikring A/S er: Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup, tlf. 78 75 76 89, e-mail: tryg@tryg.dk, og vores policenummer er 600-110.223.

Om klientmidler:

​Modtagne klientmidler forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på vores DKK klientkonto hos Danske Bank, konto nr. 3627- 4806260940 (IBAN kontonummer: DK5430004806260940). Klientmidler.

Efter aftale indsættes klientmidler, som modtages i EUR på vores EUR klientkonto hos Danske Bank, konto nr. 3409 – 3409828876 (IBAN kontonummer: DK3730003409828876).

Renter af klientmidler afregnes i overensstemmelse med Advokatsamfundets gældende regler.

I tilfælde af bankens konkurs får en klient dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud, selvom pengene står på forskellige konti. Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, som har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside https://www.fs.dk/garantiformuen/om-garantiformuen.

Om hvidvaskregler:

​Vi er omfattet af reglerne i “Hvidvaskloven” (Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (lovbekendtgørelse nr. 806 af 6. august 2009). Hvidvasklovens formål er at forebygge hvidvask og finansiering af terrorisme.

Advokater og advokatvirksomheder skal ifølge Hvidvaskloven bl.a. at indhente og opbevare oplysninger om deres klienters identitet. Det betyder, at vores klienter, når vi opretter og behandler sager for dem, kan blive bedt om at udlevere persondokumentation, normalt i form af kopi af pas eller kørekort, samt adresseoplysninger.

Om advokatnævnet og klagemuligheder:

Advokaterne hos Marselis Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Marselis Advokater og/eller utilfredshed med en af Marselis Advokater advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk, web: www.advokatnaevnet.dk.

Om lovvalg, værneting og almindelige forretningsbetingelser:

​Vores rådgivning er altid underlagt dansk lovvalg og dansk værneting. Vore øvrige generelle forretningsvilkår fremgår under fanebladet ”Profil” på vores hjemmeside. 

Firmaet​

Marselis Advokater Advokatanpartsselskab​

CVR: 19059405

Toldboden

Hack Kampmanns Plads 3

8000 Aarhus C

kontakt information​